Cele i zadania Fundacji

Cele i zadania Fundacji

Celem fundacji jest działalność w zakresie promocji zdrowia społeczeństwa, w tym szczególności:

 • dążenie do zahamowania wzrostu zachorowań na nowotwory, poprzez stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń między onkologiami w zakresie postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, a także sposobach leczenia;
 • wsparcie Dolnośląskiego Centrum Onkologii w zakresie stworzenia warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych oraz metodach ich leczenia;
 • zorganizowanie we Wrocławiu Kongresu Onkologicznego

1. Fundacja realizuje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie konferencji, kongresów i seminariów dotyczących problematyki chorób nowotworowych;
 • dotowanie osób fizycznych i prawnych realizujących cele Fundacji w szczególności finansowanie stypendiów i nagród;
 • współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką chorób nowotworowych;
 • udział w międzynarodowych organizacjach związanych z działalnością w zakresie problematyki chorób nowotworowych;
 • prowadzenie w różnych formach działalności informacyjnej na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie profilaktyki i walki z chorobami nowotworowymi
 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych w leczeniu chorób nowotworowych, w tym zwłaszcza wsparcie Dolnośląskiego Centrum Onkologii;
 • organizowanie akcji pomocy z udziałem innych podmiotów;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie leczenie chorób nowotworowych, w tym w szczególności Dolnośląskiego Centrum Onkologii, w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji podmiotów oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia osób zagrożonych choroba nowotworową, w tym w szczególności Dolnośląskie Centrum Onkologii
 • organizowanie i finansowanie badań naukowych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych;
 • organizację oraz dofinansowanie imprez charytatywnych, bali, koncertów, wystaw, mających na celu pozyskanie środków na cele zbliżone lub zbieżne z celami Fundacji;
 • organizowanie szkoleń.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność, za którą pobieranie jest wynagrodzenie. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy jednak wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.